Välkommen till Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte i Entreprenörsprogrammets Vänner (EPV) V-2018
Medlemmarna i EPV kallas härmed till årsmöte den 26.e februari kl. 17.30. Mötet äger rum i Sven Eriksongymnasiets Aula.
Frågor eller förslag skickas till info@epvanner.se senast 20.e februari
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska utfall för 2017
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för ett år
10.Val av övriga ledamöter i styrelsen
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas
Väl mött
Styrelsen i EPV

Efter styrelsemötet fortsätter kvällen med föräldramöte enligt särskild information.

Väl mött!